Adatkezelési tájékoztató

Jelen adatkezelési tájékoztatás célja, hogy a Bodza Apartman adatkezelési tevékenységéről tájékoztatást adjon. A személyes adatok kezelését az adatkezelő, az alábbi alapelvek betartása mellett végzi:
I) Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
II) Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
III) Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.


1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK


Az adatkezelő megnevezése: Bodza Apartman (Továbbiakban: Adatkezelő)
Cégnév: Hajdú Evelin e.v.
Az adatkezelő címe: 6100 Kiskunfélegyháza, III. körzet 151.
Az adatkezelő elérhetőségei: E-mail:  bodzaapartmanunk@gmail.com
Tel: +36-30/714-9778
Az adatkezelés jogalapja: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása, valamint az Európai Parlament és Tanács 2016/679-es rendelete.
Hozzájárulás az adatkezeléshez: Az érintettek az aláírás során hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes adataikat az Adatkezelő a jelen tájékoztatóban írt feltételekkel kezelje.
Az adatkezelés célja: A bejelentési adatlapok alapján a vendégek azonosítása, károkozás, nem fizetés esetén azok későbbi megkeresése, továbbá a vendégekkel való jövőbeli kapcsolattartás elősegítése.

 

 

2. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE


Az érintettek önkéntes adatszolgáltatás során az alábbi adatokat adják meg:
• Név
• Lakcím
• Személyi igazolvány száma vagy útlevél, jogosítvány száma
• Születés dátuma
• Telefonos, e-mailes elérhetőségek
• Gépjármű rendszáma


3. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA


A megadott adatokat az Adatkezelő a számla kiegyenlítését követő egy évig kezeli. Ezután a bejelentő lapok megsemmisítésre kerülnek.


4. ADATTOVÁBBÍTÁS


Az Adatkezelő a kapott adatokat nem továbbítja harmadik félnek. Az esetleges egyedi adattovábbítási eseteket, illetve kötelezettségeket azok felmerülésekor kezeljük.


5. AZ ÉRINTETTEK JOGAI


Az érintett kérelmezheti az Adatkezelőnél:
a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
b) személyes adatainak helyesbítését,
c) adatainak elhordozását, valamint
d) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését, zárolását vagy bizonyos adatkezelések tiltását.
Az Érintett írásos kérésére az Adatkezelő tájékoztatást ad az Érintettel kapcsolatos, általa kezelt adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, egy esetleges adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére, írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az Adatkezelő költségtérítést állapíthat meg.
Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha
I) kezelése jogellenes;
II) az érintett kéri és az adatkezelés célját nem lehetetleníti el;
III) az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
IV) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
V) azt a bíróság vagy a felügyeleti hatóság elrendelte.
A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
Ha az Adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.


6. FELÜGYELETI HATÓSÁG ÉS PANASZKEZELÉS


Kérjük az érintetteket, hogy amennyiben úgy érzik, hogy az Adatkezelő megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogaikat, vagy további tájékoztatásra van szükségük, akkor vegyék fel a kapcsolatot adatvédelmi képviselőnkkel a következő telefonszámon, hogy az esetleges jogsértést orvosolhassuk vagy a szükséges tájékoztatást megadjuk.
Bodza Apartman – Hajdú Evelin: +36-30/714-9778
Ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Az Adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Az érintett panasszal fordulhat, ill. tájékoztatást kérhet a Felügyeleti Hatóságtól is:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság
Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
Honlap: http://naih.hu

Adatkezelési tájékoztató

Jelen adatkezelési tájékoztatás célja, hogy a Bodza Apartman adatkezelési tevékenységéről tájékoztatást adjon. A személyes adatok kezelését az adatkezelő, az alábbi alapelvek betartása mellett végzi:
I) Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
II) Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
III) Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.


1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK


Az adatkezelő megnevezése: Bodza Apartman (Továbbiakban: Adatkezelő)
Cégnév: Hajdú Evelin e.v.
Az adatkezelő címe: 6100 Kiskunfélegyháza, III. körzet 151.
Az adatkezelő elérhetőségei: E-mail:  bodzaapartmanunk@gmail.com
Tel: +36-30/714-9778
Az adatkezelés jogalapja: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása, valamint az Európai Parlament és Tanács 2016/679-es rendelete.
Hozzájárulás az adatkezeléshez: Az érintettek az aláírás során hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes adataikat az Adatkezelő a jelen tájékoztatóban írt feltételekkel kezelje.
Az adatkezelés célja: A bejelentési adatlapok alapján a vendégek azonosítása, károkozás, nem fizetés esetén azok későbbi megkeresése, továbbá a vendégekkel való jövőbeli kapcsolattartás elősegítése.

 

 

2. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE


Az érintettek önkéntes adatszolgáltatás során az alábbi adatokat adják meg:
• Név
• Lakcím
• Személyi igazolvány száma vagy útlevél, jogosítvány száma
• Születés dátuma
• Telefonos, e-mailes elérhetőségek
• Gépjármű rendszáma


3. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA


A megadott adatokat az Adatkezelő a számla kiegyenlítését követő egy évig kezeli. Ezután a bejelentő lapok megsemmisítésre kerülnek.


4. ADATTOVÁBBÍTÁS


Az Adatkezelő a kapott adatokat nem továbbítja harmadik félnek. Az esetleges egyedi adattovábbítási eseteket, illetve kötelezettségeket azok felmerülésekor kezeljük.


5. AZ ÉRINTETTEK JOGAI


Az érintett kérelmezheti az Adatkezelőnél:
a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
b) személyes adatainak helyesbítését,
c) adatainak elhordozását, valamint
d) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését, zárolását vagy bizonyos adatkezelések tiltását.
Az Érintett írásos kérésére az Adatkezelő tájékoztatást ad az Érintettel kapcsolatos, általa kezelt adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, egy esetleges adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére, írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az Adatkezelő költségtérítést állapíthat meg.
Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha
I) kezelése jogellenes;
II) az érintett kéri és az adatkezelés célját nem lehetetleníti el;
III) az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
IV) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
V) azt a bíróság vagy a felügyeleti hatóság elrendelte.
A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
Ha az Adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.


6. FELÜGYELETI HATÓSÁG ÉS PANASZKEZELÉS


Kérjük az érintetteket, hogy amennyiben úgy érzik, hogy az Adatkezelő megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogaikat, vagy további tájékoztatásra van szükségük, akkor vegyék fel a kapcsolatot adatvédelmi képviselőnkkel a következő telefonszámon, hogy az esetleges jogsértést orvosolhassuk vagy a szükséges tájékoztatást megadjuk.
Bodza Apartman – Hajdú Evelin: +36-30/714-9778
Ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Az Adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Az érintett panasszal fordulhat, ill. tájékoztatást kérhet a Felügyeleti Hatóságtól is:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság
Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
Honlap: http://naih.hu

+36 30 714 9778

bodzaapartmanunk@gmail.com

Adatkezelési tájékoztató

Copyright 2023 | Pitypang Vendégház | Minden jog fenntartva | Made by Csitáry Stúdió

Adatkezelési tájékoztató

+36 30 714 9778

bodzaapartmanunk@gmail.com

Copyright 2023 | Pitypang Vendégház | Minden jog fenntartva | Made by Csitáry Stúdió

Adatkezelési tájékoztató

+36 30 714 9778

bodzaapartmanunk@gmail.com

Copyright 2023 | Pitypang Vendégház | Minden jog fenntartva | Made by Csitáry Stúdió

+36 30 714 9778

pitypangvendeghazunk@gmail.com

Copyright 2023 | Pitypang Vendégház | Minden jog fenntartva | Made by Csitáry Stúdió

+36 30 714 9778

pitypangvendeghazunk@gmail.com

Copyright 2023 | Pitypang Vendégház | Minden jog fenntartva | Made by Csitáry Stúdió